Báo cáo tự đánh giá CTĐT

  • Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành ” ” theo TT 04/2016/TT-BGDĐT
TTNội dung báo cáoNội dung minh chứng
Báo cáo tự đánh giáToàn văn báo cáo TĐGToàn văn minh chứng
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐTTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả CTĐTTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy họcTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và họcTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người họcTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viênTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viênTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người họcTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bịTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượngTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu raTĐG theo tiêu chuẩnMinh chứng theo tiêu chuẩn