Nhân sự

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL
1 ThS. Trần Thanh Hiếu Trưởng Phòng hieutt@vlute.edu.vn
2 ThS. Võ Hoàng Tâm Phó Trưởng Phòng tamvh@vlute.edu.vn
3 ThS. Bùi Thị Kim Huệ Phó Trưởng Phòng huebtk@vlute.edu.vn
4 ThS. Lê Quốc Lâm Giảng viên lamlq@vlute.edu.vn
5 ThS. Đặng Nguyễn Thảo Hiền Giảng viên hiendnt@vlute.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Huy Diễm Giảng viên diemnth@vlute.edu.vn
7 CN. Nguyễn Cúc Linh Trân Chuyên viên tranncl@vlute.edu.vn
8ThS. Nguyễn Thị Mộng ThuGiảng viênthuntm@vlute.edu.vn