Danh sách KĐV

Danh sách CB/GV đã được đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Lê Hồng Kỳ Phó HIệu trưởng Ban Giám hiệu
2 Trần Thanh Hiếu (**) Trưởng phòng Phòng KT và ĐBCLGD
3 Võ Hoàng Tâm Phó trưởng phòng Phòng KT và ĐBCLGD
4 Đặng Nguyễn Thảo Hiền (**) Giảng viên Phòng KT và ĐBCLGD
5 Vũ Trung Kiên Phó trưởng phòng Phòng TCHC
6 Lê Dương Hoài Vủ (**) Giảng viên Phòng TCHC
7 Phùng Thế Tuấn Trưởng phòng Phòng CTSV
8 Nguyễn Thanh Ngọc Giảng viên Phòng Đào tạo
9 Đoàn Ngọc Tố (**) Giảng viên Phòng QLKH-HTQT
10 Huỳnh Thị Dư (*) Giảng viên Phòng KHTC
11 Nguyễn Thanh Hoàng Giảng viên Phòng QTTB
12 Nguyễn Văn Minh (*) Giám đốc TT ĐT SĐH và BDCM
13 Đặng Duy Khiêm (*) Giám đốc TT TTEP
14 Văn Kim Tố Giám đốc TT Thực hành
15 Lê Hoàng Anh Trưởng khoa Khoa Cơ khí
16 Nguyễn Nhu Liễu Giảng viên Khoa Khoa học SHUD
17 Trương Phúc Vinh Trưởng Bộ môn Khoa Khoa học SHUD
18 Trương Văn Xạ (**)                 Giảng viên Khoa Khoa học SHUD
19 Lê Thị Hạnh Hiền (**) Giảng viên Khoa CNTT