Biểu mẫu phục vụ tự đánh giá CTĐT (TT 04)

Tên biểu mẫuNội dungTải về
Phụ lục 3Phiếu phân tích tiêu chídownload
Phụ lục 4aPhiếu đánh giá tiêu chídownload
Phụ lục 5Mẫu bìa báo cáo tự đánh giádownload
Phụ lục 6Mẫu báo cáo tự đánh giádownload
Phụ lục 7aTổng hợp kết quả tự đánh giádownload
Phụ lục 8Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐTdownload
Phụ lục 9Thể thức trình bày báo cáo download
Phụ lục 10Hướng dẫn mã hóa minh chứngdownload
Danh mục Danh mục minh chứng từ tiêu chuẩn 1 - 11download
Hướng dẫnHướng dẫn tự đánh giá CTĐTdownload
Báo cáo TĐGBáo cáo tự đánh giá chất lượng CSGDdownload