Biểu mẫu phục vụ tự đánh giá CTĐT (TT 04)

Tên biểu mẫuNội dungTải về
Phụ lục 1QĐ Thành lập HĐ tự đánh giádownload
Phụ lục 2KH tự đánh giá CTĐTdownload
Phụ lục 3Phiếu phân tích tiêu chídownload
Phụ lục 4aPhiếu đánh giá tiêu chídownload
Phụ lục 5Mẫu báo cáo tự đánh giá CTĐTdownload
Phụ lục 6aTổng hợp kết quả tự đánh giádownload
Phụ lục 7Cơ sở dữ liệu download
Phụ lục 8Hướng dẫn mã hóa minh chứngdownload
Phụ lục 9Danh mục minh chứng từ tiêu chuẩn 1 - 11download
Phụ lục 19Cấu trúc báo cáo tự đánh giá CTĐTdownload
Hướng dẫnHướng dẫn tự đánh giá CTĐTdownload