ISO 9001:2015

Trước đó, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đã áp dụng vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;