Quyết định 1941/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2021 về công nhận hoạt động của tổ chức Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) tại Việt Nam

Xem và tải quyết định 1941