Thông báo số 10 ngày 14/02/2022 về kiểm tra và xác nhận lịch thi HK phụ năm học 2021 – 2022