Thông báo số 15/TB-ĐHSPKT-ĐT về việc triển khai đào tạo từ xa ứng phó dịch Covid-19