Thông báo số 17/TB-ĐHSPKT-ĐT về việc cập nhật thời khóa biểu học trực tuyến