Thông báo số 19/TB-ĐHSPKT-ĐT về việc cập nhật TKB học kỳ 2 năm 2019 – 2020