Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Xem và tải thông tư 13