Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Xem và tải thông tư 02