Văn bản hợp nhất 17/VBHN/BGDĐT ngày 15/05/2014 về hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

17_VBHN-BGDDT_15.05.2014

Tải về