Văn bản hợp nhất 4133/VBHN-BLĐTBXH ngày 20/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xem và tải văn bản hợp nhất 4133;

Xem và tải thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016;

Xem và tải thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019;

Xem và tải nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015