VB của Bộ LĐTBXH

Văn bản hợp nhất 4132/VBHN-BLĐTBXH ngày 20/10/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Xem và tải văn bản hợp nhất 4132; Xem và tải thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015; Xem và tải thông tư 41/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019; Xem và tải thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016; Xem và tải nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015