Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 thay thế CV 769/QLCL-KĐCLGD về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục ĐH

2a.-CV1669-thay-thế-CV-769-31.12.2019