Thông báo số 21/TB-ĐHSPKT-ĐT về việc đăng ký thi cải thiện điểm