Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 và thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 về bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các CSGD cao đẳng sư phạm và đại học công lập

Xem và tải thông tư 04